Alumni
Visiting Scholar
Research Assistant
Showing 53 items
姓名英文姓名個人檔案B.S. M.S. Ph.D PostdocVisiting ScholarResearch Assistant現況
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
姓名英文姓名個人檔案B.S. M.S. Ph.D PostdocVisiting ScholarResearch Assistant現況
Thorsten Merker Thorsten Merker Thorsten Merker     2012   
Vikramaditya Talapunur  Vikramaditya Talapunur    2016-2022    
余秉駿 Ping-Chung Yu Ping-Chung Yu 2015       
傅維萱 傅維萱 傅維萱 2012      就讀於國立成功大學化工所 
劉德謙 De-Qian Liu De-Qian Liu   2021     
吳軍毅  Jyun-Yi Wu  Jyun-Yi Wu 2009  2015    任職於台灣積體電路公司 
呂紹維 LU,SHAO-WEI LU,SHAO-WEI  2022      
唐鈺軒 Yu-Shiuan Tang Yu-Shiuan Tang 2010 2012      
張乃元 Nai-Yung Chang  Nai-Yung Chang 2009 2011     任職於國防部  
張智為 CHIH-WEI CHANG CHIH-WEI CHANG 2014 2017      
張穎銘  Ying-Ming Chang Ying-Ming Chang 2007      就讀於交大資工所 
曾國源 曾國源 Kuo-Yuan Tseng 曾國源 2008 2010    2011 任職於南亞電路板公司  
李奕鋐  李奕鋐 2014       
李政廷 Li Cheng Ting Li Cheng Ting  2020      
李旻璁 Ming-Tsung Lee Ming-Tsung Lee 2005 2007 2015 2015-2017   任職於台北科技大學 
李睿哲  李睿哲 2013 2015      
李鳳燮 Bong-Seop Lee Bong-Seop Lee        
林子仁 Tzu-Jen Lin  Tzu-Jen Lin    2013.08/01-2014.07/31   任職於 中央研究院 原子與分子科學研究所 
林崇民 Chung-Min Lin   2005 2007     任職於台灣積體電路公司  
林旻賢 Min-Hsien Lin Min-Hsien Lin 2015 2017     任職台灣積體電路公司 
柯皇竹 Huang-Chu Ko  2005 2007     任職於台灣積體電路公司  
楊犁  Yang Li   Yang Li         
江孟潔 Meng-Chieh Chiang Meng-Chieh Chiang     2012   
洪英傑 洪英傑  2005 2007 2012    任職於台灣積體電路公司 
温修立 WEN,HSIU-LI WEN,HSIU-LI  2021      
王柏偉 WANG,PO-WEI WANG,PO-WEI  2020      
王立行 Li-Hsin Wang Li-Hsin Wang 2011 2013 2017    任職於台灣積體電路公司 
王育倫  Yu Lun Wang  Yu-Lun Wang 2013       
疏俊傑 Chun-Chieh Shu  Chun-Chieh Shu 2007 2009      
簡浩哲   2014       
董彥佃 Yen-Tien Tung Yen-Tien Tung  2006 2011    任職於台灣積體電路公司 
蔡佩紋 Pei-Wen Tsai Pei-Wen Tsai 2010 2012      
蔡博宇  Po-Yu Tsai Po-Yu Tsai  2009     任職於台灣積體電路公司 
蔡昌哲 Chang-Che Tsai Chang-Che Tsai   2022     
許展嘉 Chan-Chia Hsu Chan-Chia Hsu 2006 2008 2013    任職於李長榮化學工程股份有限公司 
詹令晨 Ling-Chen Chan Ling-Chen Chan 2009 2012      
謝介銘 Chieh-Ming Hsieh Chieh-Ming Hsieh 2004  2010 2010 - 2011    2014 國立中央大學化學工程與材料工程學系 助理教授 
謝孟廷 Meng-Ting Hsieh Meng-Ting Hsieh 2008 2009      
謝旻剛  Min-Kang Hsieh  Min-Kang Hsieh 2006 2008     就讀於Columbia University博士班 
賴品光 Pin-Kuang Lai Pin-Kuang Lai 2011 2013     服役中(替代役) 
趙紘毅  Hung-I Chao Hung-I Chao  2015      
郭雨青 Yu-Ching Kuo Yu-Ching Kuo 2012     2012 - 2013 University of Colorado Boulde 
陳信杰  Hsin-Chieh Chen Hsin-Chieh Chen 2009 2011     任職於友達光電公司 
陳奕安 Yi-An Chen Yi-An Chen  2022      
陳威霖 Wei-Lin Chen Wei-Lin Chen 2011 2013 2017     
陳昭碩   2014       
陸茗庭 Ming-Ting Lu 陸茗庭 2013       
馬瑄含 Hsuan-Han Ma Hsuan-Han Ma  2014      
駱璇 HSUAN LO HSUAN LO 2014 2016     任職於台灣積體電路公司 
魏雲杰 Yun-Jui Wei Yun-Jui Wei 2015 2017     現任於中鼎工程股份有限公司 
黃俊霖 Chun-Lin, Huang Chun-Lin, Huang 2015 2017      
黃少儂  Shao-Nung Huang Shao-Nung Huang 2009 2011     任職於遠東紡織公司  
黎兆容 Chao-Jung Li Chao-Jung Li 2006 2008     Chao-Jung Li 
Showing 53 items