PEOPLE‎ > ‎

温修立 WEN,HSIU-LI


電子郵件: r08524028@ntu.edu.tw

實驗室: 化工二館(鄭江樓北棟)N303

學經歷
    清大化工學士畢業
    台大化工碩士畢業, 2021


研究主題:  
分子模擬

Lab: Tseng Jiang Hall (N) N303

Education Background
       B.S. Ch.E. National Tsing Hua University
       M.S. Ch.E. National Taiwan University


Research Topic:
Molecular Simulation